Vedtægter

Vedtægter for Vindinge Herreds Biavlerforening

§ 1. Foreningens navn

    Foreningens navn er Vindinge Herreds Biavlerforening. Foreningen er hjemmehørende i Nyborg Kommune.


§ 2, Foreningens Formål.

    Foreningens formål er at virke til fremme  og  til forståelse af bier og biavl  i  Nyborg og omegn  samt de dertil hørende naturlige grænseområder.

Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening.


§ 3. Medlemskab.

    Som medlem kan optages enhver, som har interesse for bier og biavl, jf. foreningens formål.§ 4. Eksklusion.

    Medlemmer, der direkte skader, modarbejder biavlens interesser eller udviser en for foreningens generende opførsel kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til en afgørelse på en generalforsamling.


§ 5. Generalforsamling.

    Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagsordenen  forelægges den.

Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Når generalforsamlingen er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemninger afholdes skriftligt, hvis blot en af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.


§ 6. Ordinær generalforsamling.

a. Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned.

b. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt til alle foreningens medlemmer                         senest 14 dage før afholdelse.

c. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være foreningen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

d. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formanden aflægger beretning

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7.Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer jf. § 8.

8. eventuelt.

Stemmeberettiget ved den ordinære generalforamling er de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen.

Medlemmer, som ikke deltager i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagten skal være skriftlig og overdrages dirigenten ved generalforsamlingens start. Hvert medlem kan højest modtage en fuldmagt.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

       kan indkaldes så ofte bestyrelsen anser det for nødvendig, og skal uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring med opgivelse af dagsorden tilstilles bestyrelsen af mindst 50% af foreningens medlemmer.Generalforsamlingen indkaldes skriftlig til alle foreningens medlemmer med 8 dages varsel. Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 8. Foreningens ledelse.

       Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges for 2 år af gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges det ene år (ulige årstal) og kasserer og 1 medlem vælges det andet år (lige årstal). Desuden vælges på lige årstal 1. suppleant og på ulige årstal 2. suppleant.


§ 9. Bestyrelsens sammensætning og beføjelser.

       Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og kan kun nedstemmes på en ekstraordinær generalforsamling.

I det daglige tegnes foreningen af formanden

Som led i den daglige drift disponerer foreningens kasserer over foreningens konti i pengeinstitutter.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af alle bestyrelsens medlemmer i forening.


§ 10. Bestyrelsesmøder.

         Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 11. Udvalg.

         Bestyrelsen danner selv af sine egne medlemmer de udvalg, den anser for nødvendige. Det samme gælder valg af delegerede til de årsmøder, som foreningens medlemskab af overordnede foreninger berettiger til.


§ 12. Dokumenter.

         Bestyrelsen fører medlemslister, regnskab og protokol, der som minimum indeholder referater af bestyrelsesmøder, generalforsamlinger,bestyrelsens beretninger og reviderede årsregnskaber.

Bestyrelsen fører et arkiv med det formål at bevare foreningens historie.


§ 13. Regnskab.

         Foreningens regnskab løber fra 1. november til 31. oktober. Kassereren afgiver i god tid det afsluttede regnskab med tilhørende bilag til foreningens revisor.


§ 14. Opløsning.

         Foreningen kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum vedtager en enslydende beslutning herom med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved opløsning overgives foreningens aktiver og eventuel formue til Danmarks Biavlerforening.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 23/11 2005 på Frisengården i Nyborg

Ole Kodahl, Ruth Grimshave, Allan Hansen, Flemming Alexandersen og Ingrid Larsen.


Vindinge Herreds Biavlerforening      www.vh-biavl.dk           kontakt@vh-biavl.dk

Seneste nyt

Biplantekalender


Det er muligt at leje foreningens slynge og slyngerum eller leje honningslyngen til hjemtagning

Honningpresse kan lejes til hjemtagning.

Yderligere information findes under "For medlemmer"